VBR: Vereniging van Belgische Reders
der Binnen- en Rijnvaart

Welkom op de vernieuwde site van VBR

VBR wil nog meer dan ooit tevoren de belangen van zijn leden behartigen en hun stem laten klinken. In tijden van sociale en snelle media, moeten wij kort op de bal kunnen spelen. Wij denken dat we met deze update een forse stap vooruit hebben gezet.

Beste leden, momenteel kan u niet inloggen op de site, we zijn hem eerst aan het testen. Binnenkort krijgt u een nieuwe e-mail van ons met daarin de nodige info om weer toegang te krijgen tot onze volledige website. Enkel voor betalende leden.

Met dank voor uw begrip,

Namens de Raad van Bestuur,

Jo Van duynslaeger en Gaston Pius, januari 2016

Update 20/9/2016

Persbericht:

Minister Weyts investeert in vergroening binnenvaart

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart. Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten. Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.

De binnenvaart is een belangrijke partner van tal van Vlaamse bedrijven. Om het vervoer op een steeds milieuvriendelijkere wijze te laten verlopen is modernisering van de vloot een continue vereiste. Om dit te stimuleren hebben de Vlaamse waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart twee maatregelen uitgewerkt die de vergroening van de binnenvaartvloot financieel ondersteunen.

“De binnenvaart bruist van innovatie”, zegt Weyts. “We investeren gericht om de dynamiek in de sector te ondersteunen. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor ondernemers die de file op de weg beu zijn. Op de waterweg wacht een ijzersterk alternatief, duurzamer dan ooit”.

Een eerste steunmaatregel beoogt de hermotorisatie van kleine schepen (< CEMT klasse IV). Een tweede steunmaatregel beoogt het toepassen van nabehandelingstechnieken, zoals een roetfilter of katalysator, aan boord van middelgrote en grote schepen (≥ CEMT klasse IV).

Beide steunmaatregelen gaan uit van een investeringssteun. Deze financiële tegemoetkoming is éénmalig en is 50% van de investeringskost, maar wordt begrensd tot maximaal 50.000 euro per schip. De steunmaatregelen zijn erop gericht om de binnenvaartvloot te moderniseren, waarbij terzelfdertijd de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd wordt en ook de concurrentiepositie van de binnenvaart in Vlaanderen verder versterkt wordt. Dit maakt dat de modus verder kan blijven instaan voor de bevoorrading van bedrijven die aan de waterweg gelegen zijn.

Binnenvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor deze steunmaatregelen kunnen vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 bij de Vlaamse Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV of nv De Scheepvaart voor concrete initiatieven een aanvraag indienen.

Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV en van nv De Scheepvaart is vanaf 1 oktober alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.

Waterwegen en Zeekanaal NV: www.wenz.be
nv De Scheepvaart: www.descheepsvaart.be

Walstroom sluit binnenvaart aan op de toekomst.

Het klimaat is hot. En dan gaat het gelukkig niet alleen over de opwarming van onze planeet. Maar ook over de maatregelen en inspanningen om daar iets aan te doen. Ook Vlaanderen steekt intussen een tandje bij. Op 19 april 2016 vond de Vlaamse klimaattop plaats. Die bracht Vlaamse overheden, academici, burgers en bedrijven samen om het tij te keren. Onder andere de transportsector staat voor een aantal grote uitdagingen om haar uitstoot te verminderen. Zij kan daarbij rekenen op de helpende hand van de Vlaamse overheid. Die heeft recentelijk al een aantal maatregelen genomen om de sector te verduurzamen. Zo steunt Vlaanderen sinds een tijdje de walstroombevoorrading voor binnenschepen.

Op een binnenschip wordt niet alleen gewerkt maar ook geleefd. Televisiekijken, de was doen, internetten. Het kan allemaal maar vergt energie. Gedokte binnenschepen betrokken hun elektriciteit vroeger allemaal via het laten draaien van hun generator. Maar dat zorgt voor de nodige schadelijke uitstoot. Sinds een aantal jaren bestaat daar een alternatief voor: walstroom.

Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Walstroom is goed voor het milieu. De hulpmotor op diesel kan afgezet worden. Geen schadelijke uitstoot dus. Walstroom is stil. Geen overbodige geluidsoverlast meer. Walstroom is gebruiksvriendelijk. Na ingelogd te zijn op de walstroomwebsite kan elke binnenschipper via sms eenvoudig walstroom aanvragen en zijn gebruik stopzetten.

Genoeg redenen voor Vlaanderen om voluit te gaan voor walstroom. In 2012 werd daarom het walstroomplatform opgericht: een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de zeehavens en belangenorganisaties. Primaire doelstellingen waren en zijn om het gebruik van walstroom maximaal aan te moedigen, het aanbieden en aanvragen van walstroom voor heel Vlaanderen te uniformiseren en om zoveel mogelijk walstroomkasten te bouwen. Daarvoor kan het walstroomplatform rekenen op Europese subsidies maar ook op middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.

Waar een wil is, is een weg. De resultaten laten inmiddels het beste vermoeden. Momenteel kunnen binnenschippers al beroep doen op 285 walstroomkasten met in totaal 473 aansluitingen. Het walstroomplatform blijft echter niet stilzitten. In de komende jaren voorzien de havens en waterwegbeheerders de bouw van extra walstroominfrastructuur. Om het gebruik van walstroom overzichtelijk en makkelijk te maken wordt overal in Vlaanderen eenzelfde tarief gehanteerd: 0.27 €/kWh.  Deze kostprijs omvat de aankoopprijs van de elektriciteit en een bijdrage in de investerings- en onderhoudskost van de walstroomvoorzieningen.  De Vlaamse strategie om het gebruik van walstroom te stimuleren stopt daar echter niet. Onbekend is onbemind. Daarom wordt dit jaar via allerlei acties de communicatie richting schippers opgevoerd.

Meer weten? www.binnenvaartservices.be/walstroom
Indien u daarna nog met vragen zit, neem dan gerust contact op met de walstroomcoördinator:
Mohssine El Kahloun
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Beleid
mohssine.elkahloun@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel

Vervoer Gevaarlijke Stoffen over de binnenwateren

Beste mevrouw,
Beste heer,

U heeft te maken met het vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de binnenwateren?

DGT biedt u de volgende cursussen aan die doorgaan in het Schipperswelzijn, Straatsburgdok te Antwerpen:

1. Basisopleiding ADN

-26, 27, 28, 29 & 30 september 2016
-21, 22, 23, 24 & 25 november 2016

Er zijn wekelijks examens voorzien die worden afgenomen door Syntra te Antwerpen.

2. Herhalingscursussen

U bent in het bezit van een ADN attest ? Vergeet niet om tijdig een ADN herhalings-/vervolmakingscursus te volgen.
ADN attesten waarvan de vervaldatum verstreken is kunnen onmogelijk hernieuwd worden, u bent dan verplicht om opnieuw een basiscursus te volgen en een officieel examen af te leggen!

DGT biedt u de mogelijkheid om uw keuze te maken uit:

  • Combinatie tankvaart / droge lading;
  • Enkel droge ladingvaart;
  • Enkel tankvaart.

Alle cursussen omvatten sedert 1 januari 2015 de ééndaagse module stabiliteitsberekeningen. Op de laatste dag van uw herhalingscursus wordt door DGT een verplichte test afgenomen.

Let wel, indien u kiest voor enkel droge ladingvaart of enkel tankvaart, wordt uw ADN attest ook als dusdanig aangepast.

DGT organiseert ADN herhalingscursussen in de periode van 18 tem 21 oktober 2016 en van 6 tem 9 december 2016.

3. ADN C – vervolgcursus chemie

Een tweedaagse ADN C cursus gaat door op 5 & 6 oktober 2016.

U kan inschrijven via onze website www.dgtvzw.be onder de rubriek ‘binnenvaart (ADN)’. U vindt er tevens ons programma voorjaar 2017 terug.

Graag willen we u ook informeren dat DGT op 13 december 2016 een studiedag ‘ADN 2017’ organiseert. Deze studiedag gaat door in ‘De Jachthoorn’ te Kontich.

Wij hopen u spoedig te mogen begroeten op een van onze cursussen,

Vriendelijke groeten,

Dirk Beernaert
DGT Dangerous Goods Training & Consultancy
dgtvzw.be
Leegstraat 122 Bus 5
B-9060 Zelzate

Tel : 09 – 344 98 58

Jaarrede VBR 22.01.16:

Alleen geldig als uitgesproken jaarrede VBR 2016

Dames en heren, geachte genodigden, collega’s, beste vrienden,

Als voorzitter heet ik u vandaag allen van harte welkom op de eerste VBR vergadering in dit nieuwe jaar die we traditiegetrouw met een receptie afsluiten.

Laat mij toe u eerst nog een voorspoedig 2016 toe te wensen met een goede gezondheid en goede vrachttarieven en even terug te gaan naar het Jaar 2015. Weer een jaar voorbij. Een jaar van hoogtes en laagtes met een voorzichtig herstel van het vrachtniveau in onze sector. Een jaar met vele vragen van hoe moet het nu verder met onze 9 beroepsorganisaties in België? Een jaar waar ook onze beroepsorganisatie VBR met gemengde gevoelens op terugblikt.

Door de veranderende maatschappelijke situatie en gedeeltelijke vervaging van de oorspronkelijke tweeledige marktstructuur is het onderscheid vervaagt tussen organisaties die de belangen van de ondernemingen met verschillende door personeel bemande schepen behartigen, en organisaties die de belangen behartigen van de schippers, met slechts één schip met woonst, meer en meer gaan afnemen. Dit heeft tot gevolg dat VBR meer en meer uitgegroeid is tot een beroepsvereniging die de belangen behartigd onverschillig of niet of zij personeel hebben en onverschillig van hun organisatiestructuur.

Een eerste belangrijke optie die het VBR genomen heeft is de opvolging van het dossier i.v.m de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot.

In opvolging van de internationale studie stelt het ITB een campagneplan op met prioritaire actiepunten dit in samenwerking met de rechtstreeks betrokken partijen.

De drie beleidsdomeinen waar deze studie om draait nl bemanningskosten, sociaal statuut en financiering en steunmaatregelen worden in verschillende werkgroepen onder de loep genomen.

Alle watergebonden sectoren genieten van een loonkostvermindering omwille van de internationale concurrentie uitgezonderd de binnenvaart. VBR pleit dan ook voor het snel omzetten van de aanbevelingen in concrete wetteksten. Op Europees niveau is er een initiatief om de marktobservatie te verbeteren. De Centrale commissie van de Rijnvaart zou de marktobservatie overnemen van Cesni. Om een analyse te maken op korte termijn zou Pantea gegevens gaan opvragen bij de leden van Cesni en de Europese lidstaten. De vraag die hierbij moet gesteld worden is in hoeverre de lidstaten zelf gegevens hebben die kunnen aangeleverd worden en up to date zijn. De Europese sectororganisaties ESO en EBU zijn het op dit moment niet eens of er nog een tool moet komen dat de marktobservatie regelt. Voor ESO is dit nog altijd een zeer belangrijk item. Voor EBU is de noodzaak hiervan onduidelijk.

België is voor marktobservatie.
Dit staat in de wet van Juni 2014. En er zou een commissie binnenvaart opgericht worden die zich bezig houdt met deze marktobservatie. Dit zit nog steeds in de pijplijn. De korte termijnvooruitzichten blijven zeer moeilijk. De extreem lage waterstand op de Rijn in het voorbije kwartaal heeft een grote invloed gehad op de prijsvorming wat normaal is in een vrije marktsituatie waar vraag en aanbod spelen, De binnenvaartsector heeft echter bewezen dat ze de extra vraag naar scheepsruimte in de laagwaterperiode aankon en de klanten in het achterland is blijven bedienen door het inzetten van een gedeelte van de ARA vloot.

Er blijkt echter dat de waterstand op de grote rivieren het laatste halfjaar zeer volatiel is en zeker geen aanleiding mag geven tot het doen ontstaan van een allerhande nieuwbouwgolf aan scheepsruimte. Over het algemeen was 2015 een vrij goed jaar voor de particuliere binnenvaartondernemer en voor de gehele sector. In vele gevallen zijn de reserves terug kunnen opgebouwd worden tot 50 % van de normale omvang en dit na de catastrofale voorgaande jaren. Ook worden de kredieten aan de banken in een aantal gevallen terug afbetaald volgens het oorspronkelijke schema.

Na het extreme slechte jaar 2014 in de tankvaart herstelde de markt zich geleidelijk in 2015 zelfs alvorens de waterstand op de Rijn extreem laag was. Dit was het gevolg van de opleving van de handel in olie.

Weinig ondernemers zijn bezig met de afbouw van fossiele brandstoffen en beseffen nog niet welke invloed dit zal hebben op de binnenvaart.

Tevens is er het plan van de Duitse regering dat alle kolencentrales in 2020 moeten sluiten. Indien dit plan wordt gevolgd is dit voor de sector problematisch De kans echter dat de kolencentrales effectief sluiten lijkt klein. De voorbije jaren is de Duitse regering op dit punt al 9 maal veranderd van idee.

DAARNAAST ZAL HET STELSELMATIG VERMINDEREN VAN HET GEBRUIK VAN AARDOLIEPRODUCTEN MEER EEN MEER EEN NEGATIEVE IMPACT HEBBEN OP HET LADINGAANBOD VAN DE TANKVAART.

4. Op het gebied van vergroening van de binnenvaart lijken er dingen te bewegen.

Helaas is de toegevoegde waarde van het vergroenen van een schip nihil. De lage brandstofprijzen zorgen ervoor dat de vergroening zeer langzaam op gang komt.

Dat de sector moet vergroenen is onafwendbaar IMMERS HET WEGVERVOER VERGROENT IN ZO EEN SNEL TEMPO DAT HET VERSCHIL IN UITStOOT MET DE BINNENVAART SNEL KRIMPT. Maar de doorsnee binnenvaartondernemer ziet DOOR de bomen het bos niet meer wat betreft regelwetgeving, beschikbare technieken, regionale en internationale wetgeving.

Net zoals in Nederland pleiten wij voor een vergroeningsconsulent die de leden kan informeren over de mogelijkheden en hem ondersteunt bij het indienen van een vergroeningsdossier dit zowel bij overheden als bij de banken.

Een initiatief van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is noodzakelijk in deze en staat in de steigers.

Wat de containertrafiek betreft DEZE BLIJFT LANGZAAM GROEIEN MAAR de containeroperatoren MOETEN besparen op alle mogelijke vlakken. IMMERS DE CONTAINER ZEEREDERIJEN VAREN AAN HISTORISCH LAGE NIET KOSTENDEKKENDE TARIEVEN . ZIJ DRUKKEN DE PRIJZEN VAN HET HINTERLAND VERVOER. Op lange termijn blijkt het evenwel koffiedik kijken wat er nog op de markt gaat komen wat nieuwe technologiën betreft en dan denk ik bv aan het varen met onbemande schepen. HET WEGVERVOER ZAL HET ONBEMAND RIJDEN BINNEN AFZIENBARE TIJD INTRODUCEREN. MISSCHIEN EERST VOORZICHTIG LOKAAL MAAR HET ZAL DE DRUK OP DE TRANSPORTPRIJZEN WEER EENS FLINK DOEN TOENEMEN. HET ONBEMAND VAREN VOOR DE BINNENVAART LIJKT NU NOG EEN VERRE TOEKOMST. DUS EEN NIEUWE CONCURENTIELE UITDAGING WACHT ONS OOK OP DAT FRONT.

EEN VAN DE OPVALLENDE RESULTATEN VAN HET BANKENOVERLEG MET Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen GELDT HET GEBREK AAN PROFESIONALSERING VAN ONZE SECTOR.
ALLE BANKEN KLAGEN DAT HUN KLANTEN OF POTENTIELE KLANTEN ONVOLDOENDE GESCHOOLD ZIJN ALS ONDERNEMER. DE TECHNISCHE VAARDIGHEDEN ZIJN UITSTEKEND MAAR OP HET FINANCIËLE/COMMERCIËLE VLAK ZIJN ZE ONTOEREIKEND OM IN DEZE TIJDEN VAN KREDIETBEPERKINGEN BANKDIRECTIES TE OVERTUIGEN STEEDS GROTE KREDIETEN TOE TE STAAN.
BEDOELING IS DAN OOK EEN BIJSCHOLINGSAANBOD TE CREËREN SPECIFIEK VOOR ONZE SECTOR.
WE HOPEN DE NODIGE MIDDELEN VOOR DE EERSTE JAREN TE VERKRIJGEN UIT HET RENTEPOTJE VAN HET SLOOPFONDS VIA HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG BIJ HET ITB. VOOR OPLEIDINGEN IS HET MOGELIJK ,MITS AANVAARDING VAN HET PROJECT, HIERVOOR EEN TIJDELIJKE SUBSIDIE TE BEKOMEN.

Een belangrijke verwezenlijking was de goedkeuring van de wet van 3 juni 2014 betreffende bevrachting en prijsvorming in de binnenvaart, waarbij een verbod werd ingevoerd om een schip in gebruik te geven en te nemen onder de kostprijs.Hoewel hierover soms misverstanden bestaan geldt de wet voor alle binnenvaarttransporten die geheel of gedeeltelijk zich in België afspelen, en onverschillig of de betrokken partijen in België dan wel in het buitenland gevestigd zijn. De wet innoveert op zich niet,daar een zelfde verbod reeds gedurende jaren bestaat in Frankrijk. De wet stelt een eenvoudig principe voorop, met name dat een schip niet onder de kostprijs wordt gebruikt en beoogt daarmee oneerlijke concurrentie te voorkomen.Naar verluidt werd tegen deze wet een klacht ingediend bij de Commissie omdat het verbod niet verenigbaar zou zijn met Richtlijn 96/75/EG, de richtlijn die vooropstelt dat vervoerovereenkomsten vrij tussen de partijen worden gesloten en vrij over de prijzen wordt onderhandeld. Bevreemdend is dat tegen de Franse regelgeving die identiek is geen klacht is ingediend en ook nergens uit blijkt dat de Europese Commissie bij de totstandkoming van die wet enig bezwaar heeft geformuleerd.

Vanzelfsprekend kan het niet zo zijn dat het verbod wel verenigbaar zou zijn voor het ene land en niet voor het andere.Hierbij dient benadrukt dat art. 94 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie uitdrukkelijk bepaalt dat elke communautaire maatregel die genomen wordt op het gebied der vrachtprijzen en vervoervoorwaarden rekening dient te houden met de economische toestand van de vervoerondernemers.

Dit geldt derhalve ook voor Richtlijn 96/75/EG. Art 94 VWEU beoogt precies de vervoerders te beschermen tegen maatregelen die hun economische en financiële positie in het gedrang brengt. Een vrijheid die bedoeld is en/of aangewend wordt om schepen te kunnen gebruiken onder de kostprijs, kan bezwaarlijk vrijheid genoemd worden. Het rendabel kunnen exploiteren van een vervoeronderneming is een wezenlijke vereiste voor een gezonde markteconomie.

Niet uit het oog mag worden verloren dat vrachtdumping leidt tot een ontwrichting van de markt. Waar verladers een goede vervoerservice verlangen is het ook normaal dat daarvoor naar behoren wordt betaald. Vooralsnog is het uiteindelijk standpunt van de Europese Commissie niet bekend, VBR zal dit uiteraard van nabij blijven opvolgen.

Een ander belangrijk item in 2015 was de Herziening van het Belgisch Maritiem Recht. VBR heeft hier kunnen pleiten dat met de geformuleerde opmerkingen rekening is gehouden met de opmaak van het voorontwerp van wet.

Tevens moeten we vaststellen dat de eisen welke aan de binnenvaartondernemer worden gesteld steeds hoger worden. Dat betekent enerzijds dat het onderwijsniveau moet volgen wat momenteel zeker niet het geval is en anderzijds dat permanente bijscholing zoals in vele andere sectoren noodzakelijk is. Regelmatig worden dan ook binnen het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen workshops georganiseerd teneinde velerlei facetten van het beroep te actualiseren met name btw wetgeving, evolutie in scheepsverzekeringen, en vergroeningstechnieken

Tevens wil ik u er nogmaals op wijzen dat de samenwerking met Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen het VBR toelaat op een breder platform dossiers aan te kaarten en te bespreken.

Op alle domeinen zullen onze bestuursleden en collega’s bestuursleden van de andere beroepsorganisaties zich nog meer moeten toespitsen op de problemen zonder de dagdagelijkse en individuele problematiek van onze leden uit het oog te verliezen. Maar daar is mankracht voor nodig!!

Ik doe hier nogmaals een oproep aan de jongere onder u om zich aan te sluiten bij onze vereniging en om verantwoordelijkheid op te nemen niet alleen om lid te zijn maar ook om actief betrokken te worden bij het dagdagelijks bestuur en actief mee te werken aan de toekomst van onze vereniging maar ook van de ganse sector. Spreek u collega er over aan en wordt lid van het VBR. Een sterk en krachtig VBR is een sterk Kenniscentrum Vlaanderen en een sterke Federatie van de Belgische Binnenvaart. Daar willen we ons voor blijven inzetten in 2016

Tot slot wens ik mijn bestuur van het VBR te bedanken voor het geleverde werk dat niet altijd zichtbaar is en dit telkens in het belang van de particuliere varende ondernemer

Ik dank u

Jo Van duynslaeger

U kan de Powerpointpresentatie hier downloaden.

Update 29/1/2016

Belangrijk bericht van FOMV

Enkel voor leden VBR. Zie menu Nieuws na in te loggen.

13/10/2015

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw (ITB) stelt het eindrapport voor van de studie naar de concurrentie van de Belgische binnenvaartvloot

Naar aanleiding van de acties van de schippers in het voorjaar van 2013 en het daaruit voortvloeiend overleg, werd het ITB belast met een studie die de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot moest onderzoeken. De studie werd gegund aan een consortium van drie firma’s: RebelGroup Advisory Belgium NV, BMT Surveys en Eric Van Hooydonk advocaten.

De studie concentreerde zich op de volgende drie onderzoeksvelden:

-Kosten van bemanning en sociaal statuut;
-Subsidies en financieringswijzen;
-Vergelijkende analyse van de toepassing van de technische voorschriften

De landen die het voorwerp uitmaken van de vergelijkende studie zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland.

De studie verliep in samenwerking met alle actoren uit de sector. In twee klankbordgroepen konden schippers, bevrachters, verladers, vakbonden en overheden de onderzoeksresultaten toetsen aan de realiteit. Met hun inbreng werd ook rekening gehouden tijdens het verdere verloop van de studie.

De Raad van bestuur van het ITB heeft officieel kennis genomen van de resultaten van de studie. Hieronder vindt u de weergave van de bevindingen zoals de onderzoekers die aan het ITB hebben bezorgd.

Het ITB zal nu een actieplan opstellen en verdere stappen ondernemen om de conclusies en aanbevelingen van de studie te verspreiden en kenbaar te maken aan de verschillende bevoegde overheden, met de vraag om ze in de praktijk en wetgevende maatregelen om te zetten. Hiervoor zullen de verschillende commissies van het ITB worden samengeroepen, waarin overheden, de sector en externe experts vertegenwoordigd zijn.

Ook de betrokken vakorganisaties worden uiteraard op de hoogte gebracht.

Uw reacties op de bevindingen zijn uiteraard eveneens welkom op het e-mailadres studie@itb-info.be

Klik hier voor de samenvatting:
Klik hier voor de studie.

Met vriendelijke groeten,

Herman Verschueren
Voorzitter/Président
I.T.B.


80 jaar VBR, welkom


Beste binnenvaartondernemer


Onze vereniging spant zich sinds 1934 in voor de belangen van de binnenvaartondernemers. Mede door het VBR kunnen binnenvaartondernemers hun eigen toekomst beter bepalen en verzorgen.
Een onafhankelijke vereniging zoals het VBR functioneert enkel dankzij de bijdrage van haar leden. Indien U reeds lid bent, kan u nu ook via deze weg vrienden, kennissen en familie overtuigen om lid te worden van het VBR. Wilt u ook deel uitmaken van onze particuliere Rijn- en Binnenvaartorganisatie? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Klik op lid worden en contact voor meer info. Fotos en andere media vindt u bij de link Fotos en Nieuws & Media. Let wel, deze zijn enkel toegankelijk voor varende leden. Bekijk rustig deze website, mocht u nog niet overtuigd zijn, kan u ons steeds aanspreken voor meer informatie.

Op deze pagina vindt u onder de rubriek Algemeen een opsomming van de belangrijkste verwezenlijkingen van onze beroepsorganisatie VBR. Als u op Nieuws & Media klikt, vindt u enkele belangrijke lopende zaken waar het VBR zich voor inspant. Deze pagina is enkel voor leden. Hopelijk kan onze website een extra motivatie betekenen voor jonge ondernemers in de scheepvaartwereld actief deel te nemen aan het overleg.

In naam van ons bestuur: veel leesplezier en behouden vaart,

Uw voorzitter,

Jo Van duynslaeger


Algemeen

ONVOLLEDIGE LIJST VAN VBR- VERWEZENLIJKINGEN IN DE LAATSTE JAREN


Al meer dan 30 jaar maandelijkse ledenvergadering, op de 3e vrijdag van de maand
Rijn-Main-Donauvaart: VBR heeft een specialist in huis, die van bij de opening, de nautische en de ontwikkelingen in het RMD-gebied opvolgt, en indien noodzakelijk zich ter plaatse begeeft
Haven van Antwerpen - Lid van Voka Commissie Binnenvaart
- VHF- op bruggen en sluizen (1980/85) en sindsdien vastgelegde geco¨rdineerde aanmeldingspunten aan alle sluizen en bruggen
- Van Cauwelaertsluis nu binnenvaartsluis
- Doorvaarttarief via Kruisschans sluizencomplex
- Alle zeesluizen moeten binnenschepen altijd mee schutten
- Afschaffing sponsoring "Flandria" via havengeld (drinkwater) van de binnenvaart. (-500 %!)
- Ligplaatsen aan de Noordkasteelbrug
- Drinkwaterlokaties 24/24 h open in Antwerpen en Gent
- ISPS - dit onderwerp zal in de komende maanden voortdurend onze aandacht vragen
- Verhoging havengeld in geval van langdurig vletwerk of boetes nu via juridische weg afgeschaft
- Bilgesophaling aan aanvaardbare voorwaarden (afgifte van 3000 liter gratis in Antwerpen en Gent)
- Plaatsen van meerpalen in Kanaaldok B1
VBR-tussenkomsten t.g.v. betere werking van kanalen en rivieren
- Betonning Schaar van de Noord terug geplaatst (in samenwerking met KSV)
- Afmeergelegenheid op de Bovenschelde (Asper, Kerkhoven, Spiere, enz., ...)
- Regelmatige tussenkomsten om tijdverlet bij calamiteiten aan kunstwerken te voorkomen (Ronquières e.a.)
- Oplossen problemen i.v.m hoogte bruggen Lembeek en Halle
Albertkanaal - Harmonisering schuttijden op zondagavond (alle sluizen zelfde uur) - Niet meer aan de wal
op elke sluis - Afschaffing nachtbons - Niet meer aan de wal voor afvarende lege schepen in Genk

BTW-vrijstelling art.42, ook aan boord voor vastopgestelde GSM apparatuur
Tewerkstelling - Erkenning van de binnenvaart als knelpunten beroep
- Afdwingen via acties in 2000 van een flexibeler vergunningenbeleid en van een
- Verkorte matrozenopleiding, uniek in de Rijnoeverstaten. (examen i.p.v. 3 jaar vaartijd)
Opvolging Ovocomwetgeving met als voornaamste prioriteit harmonisatie in al de EU-binnenvaartlanden
Tankvaart
- Aanpassing UCV voorwaarden via een actie in 2002, gevolgd door een Brandstoftoeslag
- Ligplaatsen Meerpalen Groene Dijk en aan Lillobrug
- Ligplaatsen tankschepen met é •n blauwe kegel aan Noordkasteelbrug
- Ligplaatsen tankschepen, zonder blauwe kegel nu ook de zelfde rechten als droge ladingschepen
- Opvolging nieuwe reglementeringen ADNR, Ebis, enz., ...
Rijnvaart
- Geadviseerd m.b.t. de in 1986 aangepaste bemanningsregeling (bvb.< 86m. 1 kapitein + 1 volmatroos,
steunmaatregelen voor de modernisering van zowel droge lading- als tankschepen
- Bemanningsproblematiek: vermindering van de sociale loonkost voor het personeel
-Problematiek betreffende A.I.S. in de Haven van Antwerpen, Evaluatie juni 2012
-Havengeld bij doorvaart aan Zandvliet/Berendrecht is afgeschaft(momenteel proefproject)

• • •

Dossiers waar VBR momenteel aan werkt (in behandeling heeft):
-Dienstregeling op zondag Evergem
-Professionalisme in de sector
-Green Award
-Opleiding in de sector
-Ligplaatsenbeleid in Antwerpen-walstroom-afvalverwerking enz., ...
-Afvalstoffenbeleid Cdni
-Nieuw scheepvaartreglement
-Kleinere schepen: problematiek inzake afname kleinere schepen < 1500 ton
-Plaatsen van palen in de monding Van Cauwelaertsluis

Deze onvolledige lijst geeft de meest belangrijke verwezenlijkingen van onze beroepsorganisatie VBR weer en is mede bedoeld om de jongere ondernemers in de scheepvaartwereld te motiveren en aan te moedigen om actief deel te nemen aan besluitvormingen en mede daardoor hun eigen toekomst te bepalen en te verzorgen.

Wilt U, als binnenvaartondernemer, ook deel uitmaken van deze ambitieuze particuliere Rijn- en Binnenvaartorgansiatie? Neem dan met ons contact op.

VBR secretariaat op tel. +32 (0) 3 457.78.32 of +32 (0) 497.44 08 96
of +32 (0) 475.96 45 19 afdeling duwvaart & tractie

Met onze dank bij voorbaat,
Jo Van duynslaeger
Voorzitter


Bestuur

SAMENSTELLING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR


Voorzitter:

Jo Van duynslaeger • GSM: 0497/44 08 96 • fax: 03/457 78 32 voorzitter@vbr-vaart.be

Ondervoorzitter:

Gaston Pius • GSM: 0475/96 45 19 • fax: 03/294 43 98 gaston.pius@telenet.beSAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR


Patrick Borms • GSM: 0475/98 20 99 GSM:0477/58 00 17 poolster@binnenvaartonline.be
Gisèle Buelens • GSM: 0475/27 15 09 • fax: 03/383 17 40 gisele@victrol.be
Meester Marc De Decker • GSM: 0495/21 13 82 • fax: 03/354 16 17 marc.dedecker@riverius.be
Leopold Maes • GSM: 03/541 25 36 • fax: 03/383 17 40 heavylift@victrol.be
Rita Van de Gracht • GSM: 0472/56 90 01 mvsflaumandrum@hotmail.com


MANDATARISSEN BUITEN DE RAAD VAN BESTUUR


ADN raadgever

Dirk Beernaert • GSM: 09/344 98 58 • fax: 09/344 24 77 dirk@dgtvzw.be75-jarig Jubileum VBR


Het VBR vierde haar 15de lustrum op 31 oktober 2009


Het VBR vierde haar 15de lustrum op 31 oktober 2009 met een Academische zitting op het Kerkschip St.-Jozef waarbij het boek VBR 75 jaar gepresenteerd werd met toespraken van dhr. Meester Marc De Decker en
dhr. Amand Bauwens.

In Het s Graevenhof werd onder begeleiding van het muzikale combo Willy Claes een diner en avondfeest aangevat met live band en dj. Hartelijk dank voor uw deelname.

De Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart heeft een boek uitgebracht naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van VBR.
Het jubileumboek, " 75 jaar Belgische Binnen- en Rijnvaart / VBR 1934 -2009 ", is geschreven door dr. mr. Marc De Decker. Dit boek geeft een zeer verantwoorde historische beschrijving weer van de geschiedenis van 75 jaar Belgische Binnen- en Rijnvaart alsook de externe invloeden uit deze periode op het verenigingsleven en het bestuursbeleid van VBR. Het boek is voorzien van afwisselende documentatie met zowel met grote zorvuldigheid uitgezochte authentieke documenten uit archieven en interessante afbeeldingen van vroeger, als met hedendaagse fotos.

Het voorwoord in het boek is geschreven door de heer Leo baron Delwaide, Ere-Schepen van de Haven Antwerpen (1995-2006). De vijf hoofdstukken in dit boek geven de verschillende opeenvolgende tijdsperioden weer sinds de oprichting van VBR in 1934. Het addendum vormt de afsluiting van het boek met diverse feiten en wetenswaardigheden betreffende VBR alsook de verwezenlijkingen en statuten van VBR. Achterin het boek zijn de logos van de sponsors geplaatst, die het mogelijk hebben gemaakt om dit jubileumboek te realiseren.

Het boek begint met de oprichting van VBR tijdens de crisis in de jaren 1930. In de inleiding worden de oprichters voorgesteld, alsook hun doelstellingen. In het eerste hoofdstuk wordt de economische crisis besproken als " ... in een tijd van kommer en kwel ". Deze economische crisis wordt gevolgd door een politieke crisis in al zijn facetten. De verschrikkingen van de Wereldoorlog II worden hierbij realistisch beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt over een langzaam herstel na de oorlog verteld met de toen nog beperkte middelen. In deze tijd vierde VBR waardig en sfeervol zijn 25-jarig jubileum, zoals dat destijds nog de gewoonte was. In het derde hoofdstuk worden de schippersstakingen van 1973 en 1975 besproken. Het geeft een veelbewogen onrustige periode weer betreffende de Binnen- en Rijnvaart. Vervolgens in het vierde hoofdstuk komt de sloopregeling ter sprake, veroorzaakt door de overcapaciteit alsook het einde van de toerbeurt. Dit veroorzaakte ook weer onrust onder de schippers en de hieruit ontstane schippersacties. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de voortgaande liberalisatie van de scheepvaart vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw. De enorme vlootuitbreiding en modernisering en vooral niet te vergeten de hieruit voortvloeiende personeelsproblematiek Dit hoofdstuk eindigt met de enigszins onverwachte ernstige wereldwijde recessie met al zijn zorgen en ingrijpende gevolgen.

De redactie
Dit boek is te koop voor €30,00 bij het secretariaat.
Verzendkosten: €6,40