VBR: Vereniging van Belgische Reders
der Binnen- en Rijnvaart

Welkom op de vernieuwde site van VBR

VBR wil nog meer dan ooit tevoren de belangen van zijn leden behartigen en hun stem laten klinken. In tijden van sociale en snelle media, moeten wij kort op de bal kunnen spelen. Wij denken dat we met deze update een forse stap vooruit hebben gezet.

Beste leden, momenteel kan u niet inloggen op de site, we zijn hem eerst aan het testen. Binnenkort krijgt u een nieuwe e-mail van ons met daarin de nodige info om weer toegang te krijgen tot onze volledige website. Enkel voor betalende leden.

Met dank voor uw begrip,

Namens de Raad van Bestuur,

Jo Van duynslaeger en Gaston Pius, januari 2016

Update 08/07/2018

Uitnodiging infosessie "duaal leren" 20 augustus

Het eerste jaar duaal leren was een succes, mede dankzij uw inzet! Heel wat pluspunten, maar ook werkpunten zijn boven water gekomen. Wij willen u graag op de hoogte brengen van onze werkwijze, luisteren naar uw inbreng en samen werken aan een nog groter succes. Daarom nodigt GO! De Scheepvaartschool u uit op maandag 20 augustus om 18.00 u. op onze campus voor een infosessie “duaal leren”.

Ook het mentorschap wordt toegelicht en u kan met al uw vragen terecht bij de verschillende betrokken partijen. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via e-mail naar kvanloon@descheepvaartschool.be vóór 17 augustus. Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Spreek gerust uw contacten aan om mee in te stappen in het duaal traject. Ook zij zijn welkom op 20 augustus.

Kimberly Van Loon
Jo Van duynslaeger

Statutaire vergadering 2017

Hou vrijdag 27/01/2017 vrij tussen 18:00 en 23:00 uur voor onze jaarlijkse statutaire vergadering. Deze gaat normaal door in het Schipperswelzijn. Maar we zullen dit nog bevestigen. Wij wensen al onze varende leden, steunende leden en sponsors een mooi eindejaar en een voorspoedig 2017 toe!

Update 20/9/2016

Persbericht:

Minister Weyts investeert in vergroening binnenvaart

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart. Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten. Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.

De binnenvaart is een belangrijke partner van tal van Vlaamse bedrijven. Om het vervoer op een steeds milieuvriendelijkere wijze te laten verlopen is modernisering van de vloot een continue vereiste. Om dit te stimuleren hebben de Vlaamse waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart twee maatregelen uitgewerkt die de vergroening van de binnenvaartvloot financieel ondersteunen.

“De binnenvaart bruist van innovatie”, zegt Weyts. “We investeren gericht om de dynamiek in de sector te ondersteunen. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor ondernemers die de file op de weg beu zijn. Op de waterweg wacht een ijzersterk alternatief, duurzamer dan ooit”.

Een eerste steunmaatregel beoogt de hermotorisatie van kleine schepen (< CEMT klasse IV). Een tweede steunmaatregel beoogt het toepassen van nabehandelingstechnieken, zoals een roetfilter of katalysator, aan boord van middelgrote en grote schepen (≥ CEMT klasse IV).

Beide steunmaatregelen gaan uit van een investeringssteun. Deze financiële tegemoetkoming is éénmalig en is 50% van de investeringskost, maar wordt begrensd tot maximaal 50.000 euro per schip. De steunmaatregelen zijn erop gericht om de binnenvaartvloot te moderniseren, waarbij terzelfdertijd de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd wordt en ook de concurrentiepositie van de binnenvaart in Vlaanderen verder versterkt wordt. Dit maakt dat de modus verder kan blijven instaan voor de bevoorrading van bedrijven die aan de waterweg gelegen zijn.

Binnenvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor deze steunmaatregelen kunnen vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 bij de Vlaamse Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV of nv De Scheepvaart voor concrete initiatieven een aanvraag indienen.

Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV en van nv De Scheepvaart is vanaf 1 oktober alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.

Waterwegen en Zeekanaal NV: www.wenz.be
nv De Scheepvaart: www.descheepsvaart.be

Walstroom sluit binnenvaart aan op de toekomst.

Het klimaat is hot. En dan gaat het gelukkig niet alleen over de opwarming van onze planeet. Maar ook over de maatregelen en inspanningen om daar iets aan te doen. Ook Vlaanderen steekt intussen een tandje bij. Op 19 april 2016 vond de Vlaamse klimaattop plaats. Die bracht Vlaamse overheden, academici, burgers en bedrijven samen om het tij te keren. Onder andere de transportsector staat voor een aantal grote uitdagingen om haar uitstoot te verminderen. Zij kan daarbij rekenen op de helpende hand van de Vlaamse overheid. Die heeft recentelijk al een aantal maatregelen genomen om de sector te verduurzamen. Zo steunt Vlaanderen sinds een tijdje de walstroombevoorrading voor binnenschepen.

Op een binnenschip wordt niet alleen gewerkt maar ook geleefd. Televisiekijken, de was doen, internetten. Het kan allemaal maar vergt energie. Gedokte binnenschepen betrokken hun elektriciteit vroeger allemaal via het laten draaien van hun generator. Maar dat zorgt voor de nodige schadelijke uitstoot. Sinds een aantal jaren bestaat daar een alternatief voor: walstroom.

Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Walstroom is goed voor het milieu. De hulpmotor op diesel kan afgezet worden. Geen schadelijke uitstoot dus. Walstroom is stil. Geen overbodige geluidsoverlast meer. Walstroom is gebruiksvriendelijk. Na ingelogd te zijn op de walstroomwebsite kan elke binnenschipper via sms eenvoudig walstroom aanvragen en zijn gebruik stopzetten.

Genoeg redenen voor Vlaanderen om voluit te gaan voor walstroom. In 2012 werd daarom het walstroomplatform opgericht: een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de zeehavens en belangenorganisaties. Primaire doelstellingen waren en zijn om het gebruik van walstroom maximaal aan te moedigen, het aanbieden en aanvragen van walstroom voor heel Vlaanderen te uniformiseren en om zoveel mogelijk walstroomkasten te bouwen. Daarvoor kan het walstroomplatform rekenen op Europese subsidies maar ook op middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.

Waar een wil is, is een weg. De resultaten laten inmiddels het beste vermoeden. Momenteel kunnen binnenschippers al beroep doen op 285 walstroomkasten met in totaal 473 aansluitingen. Het walstroomplatform blijft echter niet stilzitten. In de komende jaren voorzien de havens en waterwegbeheerders de bouw van extra walstroominfrastructuur. Om het gebruik van walstroom overzichtelijk en makkelijk te maken wordt overal in Vlaanderen eenzelfde tarief gehanteerd: 0.27 €/kWh.  Deze kostprijs omvat de aankoopprijs van de elektriciteit en een bijdrage in de investerings- en onderhoudskost van de walstroomvoorzieningen.  De Vlaamse strategie om het gebruik van walstroom te stimuleren stopt daar echter niet. Onbekend is onbemind. Daarom wordt dit jaar via allerlei acties de communicatie richting schippers opgevoerd.

Meer weten? www.binnenvaartservices.be/walstroom
Indien u daarna nog met vragen zit, neem dan gerust contact op met de walstroomcoördinator:
Mohssine El Kahloun
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Beleid
mohssine.elkahloun@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel

80 jaar VBR, welkom


Beste binnenvaartondernemer


Onze vereniging spant zich sinds 1934 in voor de belangen van de binnenvaartondernemers. Mede door het VBR kunnen binnenvaartondernemers hun eigen toekomst beter bepalen en verzorgen.
Een onafhankelijke vereniging zoals het VBR functioneert enkel dankzij de bijdrage van haar leden. Indien U reeds lid bent, kan u nu ook via deze weg vrienden, kennissen en familie overtuigen om lid te worden van het VBR. Wilt u ook deel uitmaken van onze particuliere Rijn- en Binnenvaartorganisatie? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Klik op lid worden en contact voor meer info. Fotos en andere media vindt u bij de link Fotos en Nieuws & Media. Let wel, deze zijn enkel toegankelijk voor varende leden. Bekijk rustig deze website, mocht u nog niet overtuigd zijn, kan u ons steeds aanspreken voor meer informatie.

Op deze pagina vindt u onder de rubriek Algemeen een opsomming van de belangrijkste verwezenlijkingen van onze beroepsorganisatie VBR. Als u op Nieuws & Media klikt, vindt u enkele belangrijke lopende zaken waar het VBR zich voor inspant. Deze pagina is enkel voor leden. Hopelijk kan onze website een extra motivatie betekenen voor jonge ondernemers in de scheepvaartwereld actief deel te nemen aan het overleg.

In naam van ons bestuur: veel leesplezier en behouden vaart,

Uw voorzitter,

Jo Van duynslaeger


Algemeen

ONVOLLEDIGE LIJST VAN VBR- VERWEZENLIJKINGEN IN DE LAATSTE JAREN


Al meer dan 30 jaar maandelijkse ledenvergadering, op de 3e vrijdag van de maand
Rijn-Main-Donauvaart: VBR heeft een specialist in huis, die van bij de opening, de nautische en de ontwikkelingen in het RMD-gebied opvolgt, en indien noodzakelijk zich ter plaatse begeeft
Haven van Antwerpen - Lid van Voka Commissie Binnenvaart
- VHF- op bruggen en sluizen (1980/85) en sindsdien vastgelegde geco¨rdineerde aanmeldingspunten aan alle sluizen en bruggen
- Van Cauwelaertsluis nu binnenvaartsluis
- Doorvaarttarief via Kruisschans sluizencomplex
- Alle zeesluizen moeten binnenschepen altijd mee schutten
- Afschaffing sponsoring "Flandria" via havengeld (drinkwater) van de binnenvaart. (-500 %!)
- Ligplaatsen aan de Noordkasteelbrug
- Drinkwaterlokaties 24/24 h open in Antwerpen en Gent
- ISPS - dit onderwerp zal in de komende maanden voortdurend onze aandacht vragen
- Verhoging havengeld in geval van langdurig vletwerk of boetes nu via juridische weg afgeschaft
- Bilgesophaling aan aanvaardbare voorwaarden (afgifte van 3000 liter gratis in Antwerpen en Gent)
- Plaatsen van meerpalen in Kanaaldok B1
VBR-tussenkomsten t.g.v. betere werking van kanalen en rivieren
- Betonning Schaar van de Noord terug geplaatst (in samenwerking met KSV)
- Afmeergelegenheid op de Bovenschelde (Asper, Kerkhoven, Spiere, enz., ...)
- Regelmatige tussenkomsten om tijdverlet bij calamiteiten aan kunstwerken te voorkomen (Ronquières e.a.)
- Oplossen problemen i.v.m hoogte bruggen Lembeek en Halle
Albertkanaal - Harmonisering schuttijden op zondagavond (alle sluizen zelfde uur) - Niet meer aan de wal
op elke sluis - Afschaffing nachtbons - Niet meer aan de wal voor afvarende lege schepen in Genk

BTW-vrijstelling art.42, ook aan boord voor vastopgestelde GSM apparatuur
Tewerkstelling - Erkenning van de binnenvaart als knelpunten beroep
- Afdwingen via acties in 2000 van een flexibeler vergunningenbeleid en van een
- Verkorte matrozenopleiding, uniek in de Rijnoeverstaten. (examen i.p.v. 3 jaar vaartijd)
Opvolging Ovocomwetgeving met als voornaamste prioriteit harmonisatie in al de EU-binnenvaartlanden
Tankvaart
- Aanpassing UCV voorwaarden via een actie in 2002, gevolgd door een Brandstoftoeslag
- Ligplaatsen Meerpalen Groene Dijk en aan Lillobrug
- Ligplaatsen tankschepen met é •n blauwe kegel aan Noordkasteelbrug
- Ligplaatsen tankschepen, zonder blauwe kegel nu ook de zelfde rechten als droge ladingschepen
- Opvolging nieuwe reglementeringen ADNR, Ebis, enz., ...
Rijnvaart
- Geadviseerd m.b.t. de in 1986 aangepaste bemanningsregeling (bvb.< 86m. 1 kapitein + 1 volmatroos,
steunmaatregelen voor de modernisering van zowel droge lading- als tankschepen
- Bemanningsproblematiek: vermindering van de sociale loonkost voor het personeel
-Problematiek betreffende A.I.S. in de Haven van Antwerpen, Evaluatie juni 2012
-Havengeld bij doorvaart aan Zandvliet/Berendrecht is afgeschaft(momenteel proefproject)

• • •

Dossiers waar VBR momenteel aan werkt (in behandeling heeft):
-Dienstregeling op zondag Evergem
-Professionalisme in de sector
-Green Award
-Opleiding in de sector
-Ligplaatsenbeleid in Antwerpen-walstroom-afvalverwerking enz., ...
-Afvalstoffenbeleid Cdni
-Nieuw scheepvaartreglement
-Kleinere schepen: problematiek inzake afname kleinere schepen < 1500 ton
-Plaatsen van palen in de monding Van Cauwelaertsluis

Deze onvolledige lijst geeft de meest belangrijke verwezenlijkingen van onze beroepsorganisatie VBR weer en is mede bedoeld om de jongere ondernemers in de scheepvaartwereld te motiveren en aan te moedigen om actief deel te nemen aan besluitvormingen en mede daardoor hun eigen toekomst te bepalen en te verzorgen.

Wilt U, als binnenvaartondernemer, ook deel uitmaken van deze ambitieuze particuliere Rijn- en Binnenvaartorgansiatie? Neem dan met ons contact op.

VBR secretariaat op tel. +32 (0) 3 457.78.32 of +32 (0) 497.44 08 96
of +32 (0) 475.96 45 19 afdeling duwvaart & tractie

Met onze dank bij voorbaat,
Jo Van duynslaeger
Voorzitter


Bestuur

SAMENSTELLING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR


Voorzitter:

Jo Van duynslaeger • GSM: 0497/44 08 96 • fax: 03/457 78 32 voorzitter@vbr-vaart.be

Ondervoorzitter:

Gaston Pius • GSM: 0475/96 45 19 • fax: 03/294 43 98 gaston.pius@telenet.beSAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR


Patrick Borms • GSM: 0475/98 20 99 GSM:0477/58 00 17 poolster@binnenvaartonline.be
Gisèle Buelens • GSM: 0475/27 15 09 • fax: 03/383 17 40 gisele@victrol.be
Meester Marc De Decker • GSM: 0495/21 13 82 • fax: 03/354 16 17 marc.dedecker@riverius.be
Leopold Maes • GSM: 03/541 25 36 • fax: 03/383 17 40 heavylift@victrol.be
Rita Van de Gracht • GSM: 0472/56 90 01 mvsflaumandrum@hotmail.com


MANDATARISSEN BUITEN DE RAAD VAN BESTUUR


ADN raadgever

Dirk Beernaert • GSM: 09/344 98 58 • fax: 09/344 24 77 dirk@dgtvzw.be75-jarig Jubileum VBR


Het VBR vierde haar 15de lustrum op 31 oktober 2009


Het VBR vierde haar 15de lustrum op 31 oktober 2009 met een Academische zitting op het Kerkschip St.-Jozef waarbij het boek VBR 75 jaar gepresenteerd werd met toespraken van dhr. Meester Marc De Decker en
dhr. Amand Bauwens.

In Het s Graevenhof werd onder begeleiding van het muzikale combo Willy Claes een diner en avondfeest aangevat met live band en dj. Hartelijk dank voor uw deelname.

De Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart heeft een boek uitgebracht naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van VBR.
Het jubileumboek, " 75 jaar Belgische Binnen- en Rijnvaart / VBR 1934 -2009 ", is geschreven door dr. mr. Marc De Decker. Dit boek geeft een zeer verantwoorde historische beschrijving weer van de geschiedenis van 75 jaar Belgische Binnen- en Rijnvaart alsook de externe invloeden uit deze periode op het verenigingsleven en het bestuursbeleid van VBR. Het boek is voorzien van afwisselende documentatie met zowel met grote zorvuldigheid uitgezochte authentieke documenten uit archieven en interessante afbeeldingen van vroeger, als met hedendaagse fotos.

Het voorwoord in het boek is geschreven door de heer Leo baron Delwaide, Ere-Schepen van de Haven Antwerpen (1995-2006). De vijf hoofdstukken in dit boek geven de verschillende opeenvolgende tijdsperioden weer sinds de oprichting van VBR in 1934. Het addendum vormt de afsluiting van het boek met diverse feiten en wetenswaardigheden betreffende VBR alsook de verwezenlijkingen en statuten van VBR. Achterin het boek zijn de logos van de sponsors geplaatst, die het mogelijk hebben gemaakt om dit jubileumboek te realiseren.

Het boek begint met de oprichting van VBR tijdens de crisis in de jaren 1930. In de inleiding worden de oprichters voorgesteld, alsook hun doelstellingen. In het eerste hoofdstuk wordt de economische crisis besproken als " ... in een tijd van kommer en kwel ". Deze economische crisis wordt gevolgd door een politieke crisis in al zijn facetten. De verschrikkingen van de Wereldoorlog II worden hierbij realistisch beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt over een langzaam herstel na de oorlog verteld met de toen nog beperkte middelen. In deze tijd vierde VBR waardig en sfeervol zijn 25-jarig jubileum, zoals dat destijds nog de gewoonte was. In het derde hoofdstuk worden de schippersstakingen van 1973 en 1975 besproken. Het geeft een veelbewogen onrustige periode weer betreffende de Binnen- en Rijnvaart. Vervolgens in het vierde hoofdstuk komt de sloopregeling ter sprake, veroorzaakt door de overcapaciteit alsook het einde van de toerbeurt. Dit veroorzaakte ook weer onrust onder de schippers en de hieruit ontstane schippersacties. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de voortgaande liberalisatie van de scheepvaart vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw. De enorme vlootuitbreiding en modernisering en vooral niet te vergeten de hieruit voortvloeiende personeelsproblematiek Dit hoofdstuk eindigt met de enigszins onverwachte ernstige wereldwijde recessie met al zijn zorgen en ingrijpende gevolgen.

De redactie
Dit boek is te koop voor €30,00 bij het secretariaat.
Verzendkosten: €6,40